Nalagam slike...

NOGEVAR

Podatki o projektu NOGEVAR

       

www.mgrt.gov.si

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta:

NOGEVAR

Nova generacija električnih varovalk za elektro-distribucijo in industrijo

 

Kratek opis projekta:

Nov izdelek, v nadaljevanju imenovan NV000. Njegov zunanji izgled in notranja struktura sta vidni na spodnji sliki.

     

Bistvena izboljšava nove generacije izdelka v primerjavi s staro izvedba je v talilnem elementu, kjer gre za bistveno spremembo njegove konstrukcije v predelu spajanja s kontaktnimi noži. Nova konstrukcija omogoča bistveno krajši talilni element, kar pomeni bistveno krajšo tokovodno pot in obenem manjšo izgubno moč. Inovativnost pristopa se odraža predvsem v takšni obliki skrajšanega dela konstrukcije talilnega elementa, ki bo omogočila nov montažni proces in zagotovila popolno avtomatsko montažo, kar do sedaj za višje nazivne tokove ni bilo možno.

Projektne aktivnosti bodo v grobem razdeljene na štiri dele. V prvem delu bo izdelana prototipna serija izdelkov, ki bodo preskušeni na vse zahtevane električne pogoje. Prav tako bo v tem prvem delu razvita tehnologija, merilne metode in princip montažnega procesa peskanja in žigosanja. Tukaj bo zaključen TRL6.

Drugi del bo namenjen razvoju orodij in principa namenske naprave za montažo osnovnega sklopa z ohišjem in pokrovi izdelka. Razvite in preizkušene bodo metode preizkušanja steatitnih osnov, ki se bodo uporabljale v novem izdelku. Preskušen bo tudi nov način preverjanja napeskanosti talilnega vložka po posebni metodi, ki do sedaj še ni bila uporabljena. Tukaj bo zaključen TRL7.

Tretji del bo namenjen razvoju naprave za končno montažo ter prvim poskusom izdelave osnovnega podsklopa ter končnega izdelka iz posameznih montažnih naprav. Izdelani kosi se bodo testirali in certificirali po zahtevah mednarodnih standardov IEC. To bo TRL8.

Zadnji četrti del bo namenjen ureditvi razvojne, merilne in tehnološke dokumentacije, poskusni proizvodnji, preverjanju vseh procesov, tako montažnega kot kontrolnega. Predvsem pa bodo novi izdelki iz novega procesa preskušeni iz večje izdelane serije. Prav tako se bo v tem zadnjem četrtem delu začela prva marketinška aktivnost. Tukaj bo zaključen TRL9.

 

Projektni cilji RRI projekta

Projektni cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka RRI projekta do končne oblike (TRL 9) razviti glavni izdelek s spodaj opredeljenimi lastnostmi/elementi (1. mejnik) ter postaviti razviti glavni izdelek na tržišče v 24 mesecih po zaključku RRI projekta (2. mejnik).

Glavni IZDELEK je:  Električna varovalka tipa NV00, z naslednjimi lastnostmi/elementi:

Lastnost/element  1

Razvit in certificiran izdelek NV00C in NV00CI

Trenutno stanje (2017)

Načrtovano stanje (2019)

Utemeljitev:

Razvit bo nov izdelek NV00C in njegova dodatna izvedenka NV00CI, pridobljen bo certifikat t.i. neodvisne tretje certifikacijske inštitucije in razvit bo proizvodni proces za oba izdelka.

0

 

1

 

Lastnost/element  2

 

Vrednost izgubne moči za NV00C 63A

Trenutno stanje (2017)

Načrtovano stanje (2019)

Utemeljitev:

Izgubna moč je pomembna električna lastnost vsake električne varovalke. Posledica višje izgubne moči je povečano segrevanje varovalke in njene okolice

6,2W

 

5,8W

 

Lastnost/element  3

Poraba barvnih kovin (baker) na enoto izdelka NV00C 63A

 

Trenutno stanje (2017)

Načrtovano stanje (2019)

Utemeljitev:

Baker je običajno uporabljena barvna kovina za električne varovalke in druge stikalne zaščitne aparate. Največ jo je v kontaktnih nožih, zato je konstrukcija te komponente in njena sestava s talilnim elementom še posebej pomembna

25 gramov

 

22 gramov

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. 

Naziv nosilca projekta:

 

 

   

Partnerji v projektu:

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

 

 

ETI Elektroelement d.o.o.

 

Višina skupnih stroškov projekta:

1.386.315,20 Eur

Višina upravičenih stroškov projekta:

1.316.579,68 Eur

Znesek sofinanciranja projekta:

 

414.572,43 Eur

Datum začetka operacije:

07.02.2018

 

Datum konca operacije:

 

06.02.2020

Kontaktna oseba:

mag. Mitja Koprivšek, poslovodja družbe RC eNeM d.o.o.

GSM: +386 (0)41 765 452

e-pošta: mitja.koprivsek@rc-enem.si , mitja.koprivsek@eti.si

 

 

  Povezave:

http://www.mgrt.gov.si/

 

 

 

http://www.svrk.gov.si/

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/