Nalagam slike...

Podružnica P6 – Novi materiali in energija iz procesa pridobivanja električne energije

Prokuristka: Nataša Lipovšek
tel.: +386(0)41-898-169
e-pošta: natasa.lipovsek@strips.eu

Podružnica bo svojo dejavnost izvajala v okviru dveh projektov Novi materiali iz odpadkov za gradbeništvo in industrijo in Nova energija iz izrabe neizkoriščenih energijskih potencialov. Prvi projekt je namenjen razvoju izdelave novih materialov iz odpadkov za nadaljnjo okolju prijazno uporabo v gradbeništvu in industriji. Pri proizvodnji električne energije v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. nastajajo stranki produkti sadra, žlindra in elektrofiltrski pepel (CCP produkti), ki imajo status odpadka in predstavljajo okoljsko in finančno obremenitev. Novi materiali zaradi uporabe odpadka kot surovine predstavljajo zelo konkurenčen izdelek in so ekološko neoporečni. Drugi projekt je namenjen proučevanju možnosti racionalizacije proizvodnega procesa v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. z izrabo in pretvorbo odpadnih oblik energije v električno energijo. Z namenom racionalizacije proizvodnih procesov v energetskih objektih, zmanjšanja negativnih vplivov na okolje in izboljšanja ekonomske učinkovitosti proizvodnje električne energije v družbi, se raziščejo vsi neizrabljeni energijski potenciali v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.

Novi materiali iz odpadkov za gradbeništvo in industrijo

Raziskovanje CCP produktov bo potekalo skladno z zahtevami Evrokod 7 – standard za geotehničino projektiranje, ki določa, kateri fizikalni, trdnostni in deformacijski parametri morajo biti upoštevani pri projektiranju zgradb, nasipov in drugih geotehničinih objektov.

Nova energija iz neizkoriščenih energijskih potencialov

 • Izraba neizkoriščenih energijskih potencialov odpadnih tehnoloških vod: pilotni projekt izgradnje male HE, ki bo izkoriščala potencialno energijo hladilne vode na iztoku iz hladilnega kondenzatorja Termoelektrarne Trbovlje d.o.o.
 • Izraba neizkoriščenih energijskih potencialov dimnih plinov:
 1. Analiza upravičenosti vgradnje frekvenčnih pretvornikov za regulacijo vlek ventilatorjev;
 2. Raziskava izrabe toplotne energije dimnih plinov;
 3. Raziskava izrabe kinetične energije dimnih plinov.

Novi materiali iz odpadkov za gradbeništvo in industrijo

Področje uporabe novih gradbenih produktov:

 • Sanacija degradiranih površin na območju starih podzemnih in nadzemnih rudarskih del;
 • Gradnja pokrovov odlagališč odpadkov;
 • Gradnja lahkih nasipov – ceste;
 • Gradnja protipoplavnih in energetskih nasipov – področje gradnje verig HE na srednji Savi;
 • Sanacija mokrih zemljin, ki jih zaradi previsoke vlage ni možno samostojno vgrajevati v nasipe;
 • Dodatek osnovnim sestavinam v industriji cementa in betona.

Nova energija iz neizkoriščenih energijskih potencialov

Področje uporabe novih spoznaj v obliki storitev in proizvodov:

 • Know-how pri gradnji naprav za pridobivanje nove energije iz neizkoriščenih energijskih potencialov v odpadnih vodah in dimnih plinih ter določanje mej do katerih je uporaba le-teh smotrna;
 • Izgradnja pilotnega projekta – mala HE – objekt bo služil kot referenčni objekt, ki ga bomo ponujali svojim potencialnim kupcem;
 • Trženje proizvedene električne energije iz male HE.

Slike