Nalagam slike...

SEKUMAT

Podatki o projektu SEKUMAT

 

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta:

SEKUMAT

Določanje odpadnih produktov in uporaba sekundarnih materialov v industriji anorganskih nekovinskih materialov

Kratek opis projekta:

RC eNeM d.o.o. je skupaj s konzorcijskima partnerjema STEKLARNO HRASTNIK d.o.o. in ETI, d.o.o. pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Določanje odpadnih produktov in uporaba sekundarnih materialov v industriji anorganskih nekovinskih materialov. Skupna vrednost projekta znaša 761.675,00 EUR in je sofinanciran v višini 242.452,69 EUR. Namen operacije je razvoj novih tehnologij in procesov na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4 – prednostno področje Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Projekt izhaja iz potreb po bolj ekoloških produktih, zmanjševanju odpadkov ter večjemu recikliranju in potreb po transparentnosti pri ravnanju z odpadki. Glavni projektni cilj je razvit model za karakterizacijo sekundarnih surovin z namenov vračanja v proizvodni proces.

 

Projektni cilji RRI projekta

Projektni cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka RRI projekta do končne oblike (TRL 9) razviti glavni izdelek s spodaj opredeljenimi lastnostmi/elementi (1. mejnik) ter postaviti razviti glavni izdelek na tržišče v 24 mesecih po zaključku RRI projekta (2. mejnik).

Glavna STORITEV je: Določanje odpadnih produktov in uporaba sekundarnih materialov v industriji anorganskih nekovinskih materialov, z naslednjimi lastnostmi/elementi:

Lastnost/element  1

Kazalnik spremljanja deleža uporabe sekundarnih materialov

Trenutno stanje (2019)

Načrtovano stanje (2022)

Utemeljitev:

Vzpostavili bomo ključne kazalnike za spremljanje delovanja metode, med drugim tudi kazalnik spremljanja deleža uporabe sekundarnega materiala glede na celotno količino prvotnega odpadnega produkta. Za izbrane materiale je kazalnik trenutno med 0 – 10%.

0 – 10 %

20 – 50 %

Lastnost/element  2

Vzpostavitev registra sekundarnih materialov in aktivno spremljanje sekundarnih materialov v registru

Trenutno stanje (2019)

Načrtovano stanje (2022)

Utemeljitev:

Register sekundarnih materialov za vzpostavitev industrijske simbioze za  industrijo anorganskih nekovinskih materialov bo nastal z razvoje metode. Vnos sekundarnih materialov  v register bo potekalo sočasno z analizo in spremljanje odpadkovnih snovnih tokov z analitično metodo, število zapisov v registru bo načelo naraščalo z naraščanjem uporabe storitve oziroma metode.

Register ne obstaja.

Register je dostopen preko spleta, vanj je vključenih vsaj 5 sekundarnih materialov.

Lastnost/element  3

Vzpostavitev uporabe postopka za razvoj modela za vračanje sekundarnega materiala v proizvodni proces

Trenutno stanje (2019)

Načrtovano stanje (2022)

Utemeljitev:

Postopek razvoja matematičnega modela bo razvit z namenom uporabe v industriji alumosilikatov in bo temeljil na uporabi programske opreme za statistične obdelave podatkov in generiranje napovednih matematičnih modelov.

Postopek ni razvit.

Postopek obstaja, je detajlno dokumentiran, obstaja standardni operativni postopek.

 

Naziv nosilca projekta:

 

 

 

 

 

Partner v projektu:

 

 

 

 

 

 

Partner v projektu:

 

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

 

 

 

 

ETI Elektroelement d.o.o.

 

 

 

Steklarna Hrastnik d.o.o.

 

 

 

 

 

Višina skupnih stroškov projekta:

761.675,00 Eur

Višina upravičenih stroškov projekta:

739.642,00 Eur

Znesek sofinanciranja projekta:

 

242.452,69 Eur

Datum začetka operacije:

09.07.2020

Datum konca operacije:

31.08.2022

Kontaktna oseba:

mag. Mitja Koprivšek, poslovodja družbe RC eNeM d.o.o.

GSM: +386 (0)41 765 452

e-pošta: mitja.koprivsek@rc-enem.si , mitja.koprivsek@eti.si

 

 

  Povezave:

http://www.mgrt.gov.si/

 

 

http://www.svrk.gov.si/

 

 

http://www.eu-skladi.si/

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.