Nalagam slike...

VAROVARTEK

Naziv projekta:

VAROVARTEK
Razvoj varovalk z vgrajenim varistorjem

 

Kratek opis projekta:

Varovalka z varistorjem bo visokotehnološki izdelek z majhno vsebnostjo stroškov dela v strukturi proizvoda in izdelan po najnovejših principih razvoja modernih zaščitnih aparatov za električne inštalacije in sisteme.

 

Glavni cilji projekta

Cilj 1

Patentne in modelne prijave

Število predmetov IL

Trenutna vrednost

2017 (leto)

0

Načrtovana vrednost

2018 (leto)

2

En patent na področju konstrukcije  in električnega delovanja varovalke in varistorja, en patent na področju materialov (varovalčne keramike), Model na področju konstrukcije

Cilj 2

delež vlaganj v RRI glede na čiste prihodke od prodaje

odstotek

Trenutna vrednost

2015 (leto)

14%

Načrtovana vrednost

2017 (leto)

15%

Eden glavnih rezultatov pri specifičnem cilju »povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« operativnega programa je tudi povečan delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti. RC eNeM ima delež vlaganj v RRI in v investicije namenjene razvoju in raziskavam glede na čiste prihodke od prodaje, prek 10 %. V letu 2015 smo za investicije v RRI namenili prek 584.280€ sredstev, kar predstavlja 14% čistih prihodkov od prodaje. Ta sredstva se bodo do konca leta 2018, tudi zaradi projekta kot je varovartek povečala za dodaten odstotek Kar je eden glavnih poslovnih ciljev omenjene operacije in ga bomo lahko dokazali s kvantificiranim kazalnikom vrednosti investicij v obrazcih DDPO že za leto 2017, potrjenim s strani FURS.

Cilj 3

prototip

Število prototipov

Trenutna vrednost

2017 (leto)

0

Načrtovana vrednost

2018 (leto)

2

Prototip s ploščatim in prototip s cilindričnim varistorjem

Naziv nosilca projekta:

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

 

Višina upravičenih stroškov projekta:

444.444,47 Eur

 

Znesek sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v projektu:

 

200.000,00 Eur
Datum začetka operacije:

15.06.2017

 

Datum konca operacije:

13.12.2018

 

Kontaktna oseba:

Franci Ocepek, prokurist podružnice Keramični materiali in varovalke
GSM: +386 (0)40 568 422
e-pošta: franci.ocepek@eti.si

mag. Mitja Koprivšek, poslovodja družbe RC eNeM d.o.o.
GSM: +386 (0)41 765 452
e-pošta: mitja.koprivsek@rc-enem.si , mitja.koprivsek@eti.si

   
 Povezave:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija

http://www.spiritslovenia.si

 

 

 

http://www.eu-skladi.si

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja 1.2.2: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.